ජනාධිපතිවරණය  

Posted by Upul Gamage in

පලුදු වු නව ලිබරල්වාදය හා අසමමිතික ජාතික චින්තනය අතර සටන

මෙවර ජනාධිපතිවරණය.......................

This entry was posted at Tuesday, November 24, 2009 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

2 comments

Anonymous  

Janadhipathita Upul Gamage saranai.

(Rathnapure Sanvidayaka lekam, Thrunyata hetak angatha sabapathi)
siyalu rathnathraye sarana lebeva.ane sadu.

January 10, 2010 at 12:29 AM
Anonymous  

He is the Second MAHINDA of Our generation.


Suneth wickramasinghe

January 19, 2010 at 8:23 PM

Post a Comment