ඉඩෝරය කෙළවර  

Posted by Upul Gamage

සිලි පොද

වැහි !!!

දුහුවිලි කැටි

එක්වන සැටි

This entry was posted at Sunday, July 11, 2010 . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Post a Comment